Kommenteeri

Külli Meier: väitlusklubi tutvustus PAREs

Oktoobri esimes klubis tutvuti organisatsioonisisese väitlusklubi ideega. Klubis said osalejad esmase ülevaate oma seisukohtade argumenteerimise põhitõdedest, millele väitlus suuresti tugineb. Oma teadmisi jagas ja osalejaid inspireerivalt kaasas Väitluskoolitus ja koolitaja Margo Loor.

Väite esitamine on üks viis oma sõnumi edastamiseks. Sõnumi või seisukoha mõjusust ja arusaadavust suurendab väite loogilisus ja arusaadavus, kuulaja taustsüstemiga sobivus ning aktsepteeritava tõendusmaterjali esitamine. Üldistavalt võib öelda, et pole nii oluline mida räägitakse vaid mida kuuldakse ja millest aru saadakse.

Arusaadavuse suurendamiseks, eriti oluliste otsuse tegemisel või muutuse elluviimisel, tasub läbi analüüsida erinevate osapoolte huvid ning otsuse võimalikud mõjud meid ümbritsevale keskkonnale - sotsiaalsele, majanduslikule looduslikule, tehnoloogilisele või õiguslikule. Saadud infot saab oma väite põhjendamisel või vastuväidete ümberlükkamisel kasutada. Klubis tutvustatud Heade mõtete skeemi järgimine aitab väitega seotud mõtteid kaardistada, struktureerida ning ühtlasi toetab võimalike ristuvate huvide ilmsiks tulekut. Skeemi tulemusena on lihtne oma väiteid argumendi mudelisse paigutada.

Argumendi kui mõttemudeli kasutamine suurendab sõnumi veenvust ja otsuste kvaliteeti. Igat väidet tasub rünnata küsimusega Miks?, et teada saada väite selgitus ja küsimusega Kas tõesti? , et teada saada, kas esitatud tõestus väitega kokku sobib. Tõestusmaterjal (fakt, uuringust tulenev info, viide eksperdile, isiklik kogemuse jm) annabki meile tervikliku argumendi, mis võimaldab väidet paremini mõista, sellega nõustuda või seda ümber lükata.

Arutleti teemadel, kuna on üldse mõtet argumenteerida ja kas otsustamine on õigupoolest ratsionaalne või emotsionaalne tegevus ning milliste oskustega saab mõjutada otsustamise kvaliteeti.

Väitlusega tegelejate puhul on märgata oskuste ja võimete kiiret arengut - veenvam eneseväljendus, kiirem mõtlemine, mõtete selge esitamine, julgus arvata, konstruktiivse tagasiside andmine jmt. Need on oskused, mis aitavad nii tööalaselt kui tavasuhtluses edukas olla .

Tehes väitlemist regulaarselt näiteks väitlusklubi vormis, toimub pidev õppimise protsess, mis on pikaajalisem ja põhjalikum kui üksikud koolitused kokku.  

Kokkuvõttes võib öelda, et klubis kuuldu ja kogetu aitab head ja argumenteeritud väidet ära tunda, oma väiteid paremini läbi mõelda ja esitada. Samuti saadi ideid, kuidas väitlust kui kaasahaaravat ja töötajate arengut toetavat meetodit oma oranisatsioonis õpetada ja kasutada.

Anname oma töötajate mõtetele võimaluse!

Huvitavat materjali ja põhjalikumat infot leiab www.vaitluskoolitus.ee 

Klubis toimunu võttis kokku

Külli Meier

Pare klubide töörühma liige

Danske Banki personalijuht

Lisa kommentaar

Email again:
google-site-verification=QT4VI7bBeJzV6VQv1VZwTh398cyDZyA_ZxhgaEYMLAM