Kuidas me õpetame?Õppimine on protsess, võtke selleks aega!

Lähtume õpetamisel põhimõttest, et inimene õpib kõige paremini, kui ta saab õppimise protsessis läbi teha kolm sammu:
  1. õppida teooriat ehk seda, kuidas peaks argumente kasutama; 
  2. vaadata, kuidas argumenteerivad professionaalid;
  3. ise proovida argumenti oma tööalases suhtlemises ja saada sellele tagasisidet. 

Seetõttu jälgime oma koolitusprogrammide ülesehituses sama põhimõtet:
  1. e-õppe videos ja kohtumistel saab osaleja kätte teadmise, kuidas argumenti koostada ja millisteks olukordades see üldse hea on;
  2. kuna kõik meie koolitajad on professionaalse argumenteerimise taustaga, siis kohtumistel on just koolitaja see oma ala professionaal, keda saab jälgida, kuidas argumenti hästi koostada ja kasutada;
  3. kohtumiste vahepeal toimuv iseseisev töö on mõeldud selleks, et saaks argumenteerimisoskusi igapäevases töös proovida;
  4. jätkukohtumine on täidab kahte eesmärk - et saadud kogemusi analüüsida ja seeläbi argumenteerimisoskuste kasutamist tööalasesse käitumisse kinnistada. 

Kõik meie koolitused valmivad rätsepatööna ehk arvestades just selle organisatsiooni soovi tulemusele ja töötajate vajadust oma oskusi arendada. Seetõttu seome alati harjutused osalejate grupi tööalaste ülesannetega ja töötame organisatsiooni poolt valitud teemadega. 


Õppimine vajab aega ja väikest gruppi

Meie koolitused on intensiivsed, sisutihedad ja hästi praktilised, sest täiskasvanud õppija ei omanda uusi oskusi loengu vormis. Loengu vormis saab omandada teoreetilist teadmist, aga argumenteerimise teoreetilisest teadmisest on väga piiratud kasu. 

Seetõttu on meie koolitused üles ehitatud dialoogilisele meetodile, samm-sammult õpitava läbi harjutamisele ja igale osalejale koolitaja poolt jooksvalt antavale tagasisidele. Sellist tööd saab teha osalejate grupiga kuni 12 inimest ning koolituspäeva pikkuseks seejuures peaks jääma maksimaalselt 6 akadeemilist tundi (seejuures võiks õppimispäevi olla üle teatud aja mitmeid). 

12 inimest 6 tunni jooksul on sellise suurusega grupp, kelle kõigi liikmetega jõuab veel koolitaja personaalselt suhelda ja nende harjutamisele tagasisidet anda. Kui vaadata meie klientide ja koolitusel osalenute tagasisidet, näeb seal just positiivsetena sõnu nagu „intensiivne“, „sisutihe“ ja „praktiline“ seal kõige enam kordumas. Kui grupp on suurem, on õpitud oskuste tase madalam ja tagasisidest hakkab osalejate poolt vastu kajama tagasiside, et „oleks tahtnud rohkem harjutada“ või „koolituse aeg jääb liiga lühikeseks“. 

Seetõttu soovitame alati koolitusgrupi suurus hoida 12-liikmelisena ja päeva 6 akadeemilise tunni pikkusena, et võimaldada oma inimestel õppida võimalikult praktiliselt. Lisaks võimaldab lühike õppepäev osalejatel peale koolituse lõppu tegeleda veel oma e-postkasti saabunud kirjadega ning vastata töökõnedele ning nendega ei pea tegelema peale tööpäeva kodus.Põhjalik eeltöö tellija ja osalejatega

Oleme harjunud töötama iga kliendiga individuaalselt. Esmase päringu pinnalt vormistame oma nägemuse koolitusest ning seejärel täpsustame pakkumist tellijaga ning tellimuse kinnitamise järel suhtleme otse kõikide osalejatega, küsides nende personaalset sisendit. Selle käigus saavad osalejad välja pakkuda individuaalsetes- ja grupitöö harjutustes kasutatavaid olukordasid. Vastavalt osalejate kogemusele ja vastustele kohandatakse harjutuste raskusastet.Teooria võib läbida e-õppena kohtumise eel

Pakume võimalust läbida argumenditeooria 1,5 tunnise e-õppena. E-õppe vaatamine on lahutamatu eeldus koolitusest. E-õpe katab argumenteerimisoskuste teoreetilise osa, mis muidu võtaks iga grupiga lisaks aega umbes kaks-neli tundi. E-õppe vaatamine võimaldab meil alustada esimest kohtumist juba järgmiselt tasemelt, kus kõigil on selge, mis on argumendi mudel ja saab jätkata aktiivse harjutamisega. Kohtumine koolitusruumis on aktiivne, intensiivne ja praktiline

Meie jaoks on oluline, et koolitustel osalenud inimesed saavad õpitud oskusi rakendada oma igapäevastes tegevustes, mistõttu läbitakse teemasid lühiloengute ja harjutustega, mille oluline osa on koolitaja tagasiside osalejale. Kohtumiste käigus toimub koolitajapoolse sisendi andmine meie koolitustel võimalikult suurel määral diskussioonina, kus osalejad saavad aktiivselt oma mõtetega panustada. Koolitaja küsib osalejatelt küsimusi ning tekitab arutelu, mille käigus jõutakse praktiliste soovituste ja lahendusteni. Seejärel võrreldakse arutelu käigus saadud tulemusi teooriaga.


Teooriat toetatakse katsete, näidete ja harjutustega. Harjutusi sooritatakse individuaalselt, paarides ja grupiaruteluna. Harjutuste käigus vahetatakse paarilisi, et toetada üksteise õppimist, jagada kogemusi ning saavutada ühtne tase. Harjutuste oluline osa on koolitaja tagasiside osalejale.

Lisaks etteplaneeritud harjutustele toimub ka osalejate poolt tõstatatud teemakohaste küsimuste arutamine. See võimaldab igal osalejal olla aktiivne ja vastutada selle eest, et ta saaks koolituselt vastuse just ennast huvitavale küsimusele koolituse temaatikas.

Koolitust kohandatakse erinevate õpistiiliga osalejatele, nii kasutatakse materjali edastamiseks ja õppimisprotsessi käivitamiseks audiovisuaalseid vahendeid (videod, slaidid), kirjalikke materjale kui ka aktiivset suhtlemist.


Harjutused on seostatud osalejate igapäevatööga. Harjutustes kasutame Tellija tööst pärit näiteid, situatsioonikirjeldusi ja teemasid, et olukorrad oleksid võimalikult tõetruud ja osalejate jaoks aktuaalsed. 

Käsitletavat teooriat integreeritakse osalejate igapäevatööga eneserefleksiooni- ning planeerimisharjutuste abil, et koolitusruumist väljudes saaks osalejad kohe õpitud oskused praktikasse panna. 


Järeltöö on oluline osa meie koolitusest


Meie jaoks on oluline saavutada missioon, et inimesed jäävad argumenteerimisoskusi kasutama oma tööalaste situatsioonide lahendamiseks. Pingutame koolituse läbiviimise ajal sellesse, et see juhtuks ja tahame ka hiljem tagasisidet, kas nii on läinud. Seetõttu küsime koolituse järel tagasisidet kolmel korral: 

  1. Kohene e-tagasiside osalejatelt ning selle kokkuvõte koostamine Tellijale.
  2. E-tagasiside Tellijalt koolituse protsessi hindamise kohta.
  3. 3 kuud peale koolituse lõppu e-tagasiside osalejatelt oskuste rakendamise kohta.
Kogu tagasisidet jagame ka tellijaga ja otsime nii võimalusi osalejate oskusi hinnata ja edasi arendada.