Õppekorralduse alused


 1. Üldsätted 
  1. SpeakSmart OÜ lähtub oma tegevuses täiskasvanute koolituse seadusest, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteedi tagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele, ettevõtte ärieetikast, põhikirjast, privaatsuspoliitikast ja õppekorralduse alustest ja EV õigusaktidest. 
  2. Käesolevad tingimused kehtivad õppijate ja SpeakSmart OÜ vahel teenuste ostmisel. 
  3. SpeakSmart OÜ korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast täiendkoolitust (edaspidi koolitus). 
  4. Õppetöö toimub SpeakSmart OÜ koolitusruumis aadressil Telliskivi 60a, Tallinn, õppija ruumides või renditud koolitusruumis.
  5. Koolitused toimuvad koolituskalendri alusel. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit. 
  6. Koolitused toimuvad valdavalt grupikoolitusena. Individuaalõppe puhul viiakse koolitus läbi õppija vajadustest lähtuva individuaalse õppekava alusel.
  7. Õppetöö toimub eesti, inglise või vene keeles.
  8. Asjaajamiskeel koolis on eesti keel.
  9. Õpingute alusdokument on SpeakSmart OÜ kodulehel avaldatud õppekava, kus on määratletud vähemalt õppekava nimetus; õppe eesmärk; õpiväljundid; sihtgrupp; õppekeel; õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel; õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal; õppe teemad; õppekeskkonna kirjeldus; õppemeetodid; õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid; nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid.
  10. SpeakSmart OÜ jätab endale õiguse teha õppeplaanis ja müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel www.speaksmart.ee.
  11. SpeakSmart OÜ on käibemaksukohuslane. Kui hinnad ei sisalda käibemaksu on selleks tehtud vastav märge.  
 2. Koolitusele registreerumine ja teenuse eest tasumine
  1. Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda kodulehel www.speaksmart.ee või SpeakSmart OÜ poolt volitatud esindajate veebilehtedel. 
  2. Koolitusele registreerimiseks tuleb valida kodulehelt sobilik avalik koolitus, vajutada registreerumise lingile, täita avanev registreerumise vorm ning vajutada nuppu "Registreerun".  
  3. Peale registreerumist, aga enne arve tasumist maksmist, ei ole koht koolitusel veel tagatud. 
  4. Peale registreerumist saadetakse e-postile arve, mille saab tasuda pangamaksena. 
  5. Makse laekumisel on koht koolitusel tagatud.
  6. Õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel. 
 3. Koolituse alustamine, koolitusel osalemine ja lõpetamine
  1. Peale maksmist ja hiljemalt nädal enne koolituse algust saadetakse e-postile koolitusel osalemise info. Sellega on õppija arvatud õppegrupi liikmeks. 
  2. Õppijal on õigus saada avaliku koolituse läbimisel tunnistus juhul, kui kohalkäimise protsent on vähemalt 80% koolituse mahust. 
  3. Õppijal on õigus saada avaliku koolituse läbimisel tõend juhul, kui kohalkäimise protsent on väiksem kui 80% koolituse mahust või õpiväljundeid ei saavutatud. 
  4. Tunnistused allkirjastad SpeakSmart OÜ juhatuse liige ja koolitust läbi viinud koolitaja.
 4. Koolitusest loobumine
  1. Peale teenuse eest tasumist, kuid enne koolituse algust on võimalik registreerumine tühistada, saates SpeakSmart OÜ aadressile info@speaksmart.ee vastavasisuline teade.
  2. Osavõtutasu tagastame 100% juhul, kui loobumine toimub hiljemalt 14 tööpäeva enne koolituse esimest toimumiskorda.
  3. Osavõtutasust tagastame 50% juhul, kui loobumine toimub alates 13 tööpäeva enne koolituse esimest toimumiskorda. 
  4. Osavõtutasu ei tagastata, kui loobumine toimub 5 tööpäeva enne koolituse esimest toimumiskorda, kusjuures koolituse toimumise päeva sisse ei arvestata. 
  5. Loobumisest palume teatada kirjalikult info@speaksmart.ee. Kui loobumisest kirjalikult ei teatata, siis osavõtutasu ei tagastata.
 5. Koolituse katkestamise ja koolitusgrupist väljaarvamise kord   
  1. Õppija arvatakse õppegrupist välja sooviavalduse põhjal, talle esitatud arve maksmata jätmisel või lepingutingimuste rikkumisel. Igat juhtumist vaadatakse läbi üksikjuhtumi põhiselt. 
  2. Koolituse pooleli jätmisel õppetasu ei tagastata. Kui katkestamiseks on mõjuv põhjus (tervislikud põhjused, komandeering vms), siis saab õppija liituda järgmise grupiga.
  3. Juhul kui õppija katkestab ning tasutud on üksnes osamakse või ei ole ka seda tasutud, on õpilane kohustatud tasuma koolituse tervikarve, mis SpeakSmart OÜ poolt väljastati. 
 6. Vääramatu jõud. SpeakSmart OÜ ei vastuta Teile tekitatud kahjude eest või teenuse mitteosutamisest juhul, kui kahju või teenuse mitteosutamine on tingitud asjaolust, mida SpeakSmart OÜ ei saanud mõjutada ning mille saabumist SpeakSmart OÜ ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud). 
 7. Muud tingimused
  1. Teenuste hinnad ning saadavus võivad muutuda. Antud juhul jätab SpeakSmart OÜ endale õiguse loobuda müügist ja tagastada kliendile raha tema arvelduskontole. 
  2. Teenuste infot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Andmed võivad olla peale teie viimast külastust uuenenud. 
  3. Osaleja hoidub käesoleva õppe käigus saadud teabe ja/või materjalide edasi andmisest kolmandatele isikutele tasu eest ja kasutamisest ärilisel eesmärgil. Käesolevas sättes nimetatud kohustuste rikkumisel on õppe pakkujal õigus nõuda osalejalt leppetrahvi kümnekordses kursuse maksumuses. 
  4. SpeakSmart OÜ ja õppija vahel tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Harju maakohtus. 
  5. Kõiki SpeakSmart OÜ kodulehel tehtud ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot, mille põhimõtted on kirjas meie privaatsuspoliitikas. 

Privaatsuspoliitika

 1. Isikuandmete kogumine ja kasutamine. Isikuandmed on andmed, mida SpeakSmart OÜ kogub üksikisikuga sõlmitud lepingu täitmisel või temaga ühenduse võtmiseks. Püsikliendi isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:
  1. kontaktandmete (sh sinu nimi, isikukood, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress, eelistatud kontakteerumisviis) esitamisel meie veebisaidil või mujal (näit. kursusel kohapeal);
  2. ostu või tellimuse sooritamisel meie kontoris või kodulehel isiku kontaktandmete või ostueelistusi puudutavate andmete talletamisel (SpeakSmart OÜ võib paluda teatud veebilehe aladel vabatahtlikult esitada isikuandmeid ja personaalset informatsiooni. Nõutavad isikuandmed võivad sisaldada nime, aadressi, postiindeksit, e-posti aadressi, telefoninumbrit ja teisi andmeid).
 2. Isikukoodi kasutamine. Isikukood kogutakse vastavalt Täiskasvanukoolituse seaduse § 9 lõikele 1 ning kasutatakse ainult koolituse tunnistuse isikustamiseks.

 3. Muude andmete kogumine. Kogume ka isikustamata andmeid – andmeid, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda (sugu, vanus, keele eelistus, asukoht). Võime koguda ka andmeid üldistatud klienditegevuste kohta meie koolitusruumis või veebisaidil. Need andmed koondatakse ja neid kasutatakse selleks, et saaksime klientidele edastada kasulikumat teavet ja saaksime teada, millised veebisaidi, toodete ja teenuste osad on kõige huvipakkuvamad.

 4. Kogutud isikuandmete kasutamine. Kogutud isikuandmete abil saame selleks loa andnud kliente teavitada SpeakSmart OÜ teenuste uudistest, kampaaniatest ja tulevastest sündmustest. Klient, kes ei soovi olla meie uudiskirjaloendis või saada teavitusi teda huvitada võivatest toodetest, saab ennast adressaatide sihtrühmast igal ajal eemaldada.

 5. Kogutud isikuandmete muutmine. Kliendi tuvastamiseks ja temaga kontakteerumiseks kogutud isikuandmeid on võimalik näha ja muuta kontakteerudes meiega info@speaksmart.ee.

 6. Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused. Meie veebisaiti kasutama asudes oled käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kõiki püsikliente. Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust aadressil info@speaksmart.ee.
 7. Andmete säilitamine 
  1. Koolitusel osalejate ees- ja perekonnanime, ametikoht ja organisatsioon säilitatakse SpeakSmart inforegistris 10 aastat peale koolituse läbimist, et SpeakSmart'il säiliks ülevaade osaleja varasema osalemise kohta SpeakSmart koolitustel.  
  2. Koolitusel osalejate e-posti aadressid säilitatakse SpeakSmart inforegistris 3 aastat peale koolituse läbimist selleks, et küsida tagasisidet ning vajadusel suhelda osalejaga. 
  3. Osaleja e-posti aadressi, kes on soovinud olla meie uudiskirja loendis, säilitatakse nii kaua kuni ta soovib ennast adressaatide hulgast eemaldada. Selleks on uudiskirja all kirja saamisest loobumise võimalus. 
  4. Koolitusel osalejate isikukoode säilitatakse maksimaalselt 7 päeva peale koolituse läbimist selleks, et vajadusel parandada tunnistusi.
SpeakSmart andmekaitsespetsialist on Helina Loor.