Tellimuskoolitused


Tellimuskoolitus on spetsiifiliselt kliendi ja osalejate arenguvajadustele kohandatud praktiline õppeprogramm, millele eelneb põhjalik eel- ja järeltöö, e-õppe osa ja tavaliselt rohkem kui üks koolituspäev. Sellest, kuidas tellimuskoolituse protsess välja näeb, loe pikemalt SIIT

Argumendioskused tööalases suhtluses

Tase 1
Argumenteerimine aitab esile tuua ideede ratsionaalse tugevuse. Argumendi mudel on lihtne viis koguda infot, struktureerida ja tõestada oma mõtteid ning neid kirjalikult või suuliselt esitada ja ning kaitsta, näiteks e-kirja suhtluses, koosolekul, läbirääkimistel, müügis või esitlusel.
Argumenti kasutades saad veenduda, et arutelu ja otsused ei tugine emotsioonidel, vaid sisukatel ja põhjendatud seisukohtadel - argumentidel. 


 Argumenteerimisoskused edasijõudnutele
Argument on tõenäoliselt ammu juba Sinu töövahend ning Sul ei ole probleemi selgituse ja tõestuse eristamisega, argumentatsiooni planeerimisega või vastuargumentide esitamisega.
Argumenteerimine edasijõudnutele on mõeldud edasijõudnud huvilisele, kes vajavad oskust ära tunda, kuulata ja kasutada mitut eri tüüpi argumente kiires ja keerulises suhtlusprotsessis, näiteks läbirääkimistel või strateegiliste otsuste tegemisel.

Loe edasi   Loe edasi

 

Esinemis- ja esitlusoskused   

 

Esinemine meedias ja intervjuude praktikum

Esinemine on täis vastuolusid. Veenev ettekanne võib muuta kuulajate mõtlemist, kuid piir mõju ja manipulatsiooni vahel on habras. Avalik kõnelemine sarnaneb küll tavapärasele suhtlemisele, kuid tundub hoopis hirmsam. Tihti põhjendamatult.
Esinemisoskus ei nõua raamatutarkust, kuid meisterlikkuse eelduseks on teadlik areng. Koolitus lähtub ideest, et hea esinejana suudad märgata ja mõista kõnelemise olukorrast, kuulajatest ja iseendast tulenevaid tulemust määravaid tegureid.
 Esinemine on niigi ärevust tekitav olukord. Lisades sinna veel kaamera ning intervjueerija, tekitab see pinget ja hirmu ka kogenud professionaalis, kes kõneisiku rolli on sattunud. 
Toome Sulle ruumi 3 professionaali - SpeakSmart koolitaja töötab Sinu esinemisoskuse ja sõnumitega, TV3 uudistetoimetuse juht loob arusaama, milliste ootuste ja ettevalmistusega reporter interjvuud võtma tuleb ning kolmas BFM operaator vaatab Sind läbi kaamerasilma ning oskab märgata asju, mida tavasilm ei hooma (näiteks riietus, liikumine kaamera ees).
Loe edasi  Loe edasi
   

Argumenteeritud müük ja müügiargumendid

 

Läbirääkimised

Müük läheb normaalselt, aga järjest enam on Sul vaja kliendile põhjendada konkurentsidest kõrgemat hinda, mille taga on kvaliteet, usaldusväärsus, pikaajaline kogemus ja teised käega mitte katsutavaid lisandväärtused, mis Sind turul konkurentidest eristavad. 
Meil kõigil on väljakujunenud peamised head argumendid, mida veenvalt oma põhilistes tööülesannetes kasutada. Kui aga need on juba käiku lastud?  Tihti ei jõua aju pingelises olukorras kiiresti reageerida ja uued head argumendid tulevad meelde alles siis, kui on hilja. Sind aitab argumentide kaardistus!
 Edukate liitvate läbirääkimiste pandiks on argumenteerimise alusteadmiste efektiivne kasutamine, sealhulgas teadmine sellest, millest sõltub esineja mõju kuulajale. Argument mõjub ratsionaalselt mõtlevale inimesele. Aitame Sul valmistada ette oma argumenteeritud positsiooni, tuua teist osapoolt ratsionaalse suhtlusruumi, juhtida enda ja teiste emotsiooni suhtluse käigus, tuvastada tugevaid argumente infoküllasest suhtlusest ning reageerima nendele sisuliselt ja veenvalt.


Loe edasi  Loe edasi 
   

Koosolekute disain ja juhtimine

 

Struktuurne kuulamine ja küsimine

Kas oled märganud, et koosoleku juht on jäänud tihtipeale nähtamatuks, kui koosolek on läinud sisulist hästi ja viperusteta? Samas kui koosolek on olnud eesmärgistamata, veniv, segane või läinud üle aja, vaadatakse tihti koosoleku juhi või kokkukutsuja suunas. Hea koosolek on moderaatori vastutus, kes mitte ainult ei juhi koosolekut ja ka disainib selle. Koosoleku disain ja juhtimine on koolitus Sulle, kes käib iga nädal mitmel koosolekul, kus Sa tunned, et Sinu aega raisatakse ja Sa soovid seda muuta.  Iga suhtlemine sisaldab teise poole kuulamist. Iga suhtlemine sisaldab küsimuste küsimist, mis võimaldavad Sul mõista paremini teise mõtteid ja selle raames ise arvamust vormida. Meie läheneme teemal läbi struktuurse kuulamise, mille tulemuseks on teise jutu olulise info eristamine rohkest suhtlusest, läbi küsimuste rääkija suunamine oma mõtete põhjendamisele ja seejärel nendele reageerimine. Vaikimine hõbe, kuulamine kuld. 


Loe edasi  Loe edasi 
   

Argument kirjalikus suhtluses

 

Argumenteerimine juhtimises

Kirjalik tekst on armutu - kui seal ei struktuur paigas, mõtted sisukad ja järeldused selged, siis kaotab lugeja ruttu huvi. Nii võivad head mõtted jääda realiseerimata, olgu see siis audiitori järeldus, juristi vaie või kliendisuhtluse e-kiri. Kirjalik eneseväljendus ei ole ainult grammatika. Eesmärk on toetada osalejate selge kirjaliku sõnumi loomise ja kaitsmise oskuseid, nii et tekst oleks hästi struktureeritud, seisukohad argumenteeritud ning tekst veenev.
  Kui otsused sünnivad käsukorras, emotsioonide pinnalt või ilma aruteluta, võivad head ideed muutuda kiretuks ja jääda teostuseta. Püsiva mõjuga otsus on selline, mille loogikast ja tõestusest aru saadakse, nii organisatsiooni sees kui teiste sihtgruppide hulgas. Argumenteeritud juhtimine on uue põlvkonna juhtimise mõtteviis, sest valikuid täis maailmas käskimisest või nõudmisest ei piisa!

Loe edasi   Loe edasi
   

Väitlusoskused

 

Demagoogiale reageerimine

SpeakSmartClub™ on täiskasvanutele mõeldud metoodika, mille kohtumised kombineerivad kõne-, mõtlemis- ja väitlusoskuste omandamist ja nende oskuste harjutamist ettevõtte enda töötajate grupiga. Eesmärk on teha nö mõttetrenni – mida tihemini ja rohkem trenni teha, seda käepärasemaks muutuvad oskused. Teisisõnu, mida rohkem harjutada, seda igapäevasemaks muutub rahulik ja ratsionaalne suhtlus igapäevastes tööolukordades.
  Kas sõnumid „Võid kindel olla!“ või „Murrame läbi!“ on Sulle veenvad? Ei peaks olema, sest Sind üritatakse veenda ilma sisuka sõnumita ja põhjenduseta. Räägime sellest, kuidas eristada demagoogiat põhjendatud seisukohtadest ja reageerima tekstist või jutust leitud demagoogilistele elementidele. Koolitus põhineb paljudel praktilistel harjutustel, sh töö teksti ja videoga.

Loe edasi  Loe edasi 

 

Meeskonnatöö

 

Väitluspäev meeskonnale

Koos mõtlemata ja arutlemata ei saavutata väitluses edu. See paralleel kehtib ka organisatsiooni kohta - kui meeskond koos ei mõtle ja omavahel rahulikult otsuseid läbi ei aruta, ei toimu organisatsioonina läbimõtestatud arengut ja püsiva mõjuga otsuseid. Koolitus lähtub eesmärgist pakkuda meeskonnale võimalusi paremaks koostööks läbi argumenteerituma omavahelise suhtluse. Päeva alguses õpime argumenteerima, päeva teine pool on mängulisem ehk osalejad saavad ise omavahel väidelda.
  Sinu meeskonna väärtuste hulgas on olulisel kohal avatus, lahendustele orienteeritus, kriitiline mõtlemine ja tõenduspõhine otsustamine? Need märksõnad on kattuvad suurel määral argumenteeritud suhtlemisoskustega, mida väitluse kaudu on võimalik arendada. Ettevõtte väitluspäev kombineerib kõne-, mõtlemis- ja väitlusoskuste omandamist, nende oskuste harjutamist ja Sinu meeskonna väärtuste üle mõtlemist ja arutlemist. Päev on kergem ja meelelahutuslikum, aga sisukas. 
Loe edasi  Loe edasi 
   

Toetavad teemad

 


Oleme pühendanud ennast argumenteeritud eneseväljenduse õpetamisele. Aeg-ajalt tuleb meie teele häid koostööpartnereid ja häid mõtteid, mistõttu arendame välja koolitusi, mis on toetavad meie põhioskuste õpet ja on hea võimalus nendele, kes tahavad minna mõne teemaga süvitsi. Siin mõned valikud: 


 
Loe edasi