Kirjalik eneseväljendus


Õppe eesmärk on toetada osalejate selge ja struktureeritud kirjaliku sõnumi loomise ja kaitsmise oskuseid. Kirjalikuks tekstiks võib olla pikem strateegiadokument, koosoleku kokkuvõte või isegi tavaline e-kiri kliendile või kolleegile. Kõiki neid annab kirjutada nii, et lugejal on seda lihtne jälgida, see on sisukas ning meeldejääv. 

Koolituspäeva teemadeks on kõigepealt argumendi mudel (võimalik läbida ka eelnevalt e-õppena) kirjaliku argumentatsiooni erisused suulise argumenteerimise suhtes, oma sisu argumentatsiooni planeerimine, olemasoleva teksti struktuuriloome, kirjaliku argumentatsiooni analüüs, töö oma tekstiga dokumendiga ja standardargumentide ja töödokumentide baasstruktuuride kokkuleppimine.

Koolituse harjutused on enamasti kirjalikud. Töötatakse kas individuaalselt oma tekstiga või paaris/väikeses grupis koolitaja poolt antud tekstiga. Kirjaliku harjutuse tagasiside on suulises vormis, kus koolitaja juhib arutelu ning kõik osalejad saavad tuua näiteid enda tekstidest. 

Koolituspäeva jooksul saavad osalejate tegeleda oma reaalsete dokumentide arendamisega. See aitab panna argumendi reaalsest oma töödokumendi sisse ja annab igale osalejale juba vähemalt ühe konkreetse väljundi. 

Nädal enne koolitust ootab koolitaja kõikidelt osalejatelt ühte oma lühikesest (maksimaalselt mahus  2000 tähemärki ilma tühikuteta) ja vajadusel anonüümseks muudetud töödokumenti. Koolitaja töötab need läbi ja teeb nende pinnalt üldistavaid tähelepanekuid osalejatele. Koolituspäeva jooksul toob ta need üldistused osalejateni ja laseb neil teha parandusi oma töödokumentidesse. Selline töö aitab osalejatel saada kohest praktilist rakendust argumendi teadmisele oma kirjalikes töödes.


Läbinud töötajad:

  • oskavad eesmärgistada, planeerida ja koostada (kirjalikku) argumentatsiooni;
  • oskavad märgata puudujääke argumentatsioonis ja neile tähelepanu juhtida;
  • oskavad lugeda kirjalikku argumentatsiooni;
  • oskavad teha argumenteeritud kokkuvõtteid ja üldistusi lugejale arusaadavas vormis;
  • on omandanud põhilised argumentatsiooni kiirendavad võtted – kirja baasstruktuur, standardargumendid. 

Tagasiside:
  • Sain häid juhiseid oma tekstide struktureerimiseks ja optimaalsemaks muutmiseks.
  • (Vastas) Absoluutselt kõigis osades. Enim meeldis argumentatsiooni lahtimõtestamine.
  • Ees on uue auditi aruande vormi loomine, seal tuleb kindlasti kasuks
  • Võtan arvesse oma töö lihtsamaks ja kiiremaks muutmisel. Mõtlen rohkem sellele, kuidas minu tööd näeb kõrvalt keegi teine.
  • Loodan paremini kasutada loetavate aruannete kirjutamiseks.

Vaata ka: