Kirjalik eneseväljendus

Õppe eesmärk on toetada osalejate selge kirjaliku sõnumi loomise ja kaitsmise oskuseid. Kirjaliku eneseväljendusega töötamiseks on vajalik eeldus kas argumenditeooria videokoolitusena läbimine või meie mõnel argumenteerimisoskuste koolitustel varasem osalemine. 

Koolituspäeva jooksul saavad osalejate tegeleda oma reaalsete dokumentide arendamisega. Kui argumenteerimisoskuste koolitusel töötasime rohkem argumendi mudeli ja selle kasutamisega, siis see päev aitab panna argumendi reaalsest oma töödokumendi sisse.

Koolituse harjutused on enamasti kirjalikud. Töötatakse kas individuaalselt oma tekstiga või paaris/väikeses grupis koolitaja poolt antud tekstiga. Kirjaliku harjutuse tagasiside on suulises vormis, kus koolitaja juhib arutelu ning kõik osalejad saavad tuua näiteid enda tekstidest. Harjutustes kasutame osalejate enda töövaldkonnast pärit näiteid ning kirjalikke dokumente.

Nädal enne koolitust ootab koolitaja kõikidelt osalejatelt ühte oma lühikesest (maksimaalselt mahus  2000 tähemärki ilma tühikuteta) ja vajadusel anonüümseks muudetud töödokumenti. Koolitaja töötab need läbi ja teeb nende pinnalt üldistavaid tähelepanekuid osalejatele. Koolituspäeva jooksul toob ta need üldistused osalejateni ja laseb neil teha parandusi oma töödokumentidesse. Selline töö aitab osalejatel saada kohest praktilist rakendust argumendi teadmisele oma kirjalikes töödes.

Teemadeks kirjaliku argumentatsiooni erisused suulise argumenteerimise suhtes, argumentatsiooni planeerimine, olemasoleva teksti struktuuriloome, kirjaliku argumentatsiooni analüüs, töö oma tekstiga dokumendiga ja standardargumentide ja töödokumentide baasstruktuuride kokkuleppimine.

Läbinud töötajad:

  • oskavad eesmärgistada, planeerida ja koostada (kirjalikku) argumentatsiooni;
  • oskavad märgata puudujääke argumentatsioonis ja neile tähelepanu juhtida;
  • oskavad lugeda kirjalikku argumentatsiooni;
  • oskavad teha argumenteeritud kokkuvõtteid ja üldistusi lugejale arusaadavas vormis;
  • on omandanud põhilised argumentatsiooni kiirendavad võtted – kirja baasstruktuur, standardargumendid. 

Tagasiside:
  • Sain häid juhiseid oma tekstide struktureerimiseks ja optimaalsemaks muutmiseks.
  • (Vastas) Absoluutselt kõigis osades. Enim meeldis argumentatsiooni lahtimõtestamine.
  • Ees on uue auditi aruande vormi loomine, seal tuleb kindlasti kasuks
  • Võtan arvesse oma töö lihtsamaks ja kiiremaks muutmisel. Mõtlen rohkem sellele, kuidas minu tööd näeb kõrvalt keegi teine.
  • Loodan paremini kasutada loetavate aruannete kirjutamiseks.

Vaata ka: