Väitlusturniir


Öeldakse, et vaidluses selgub tõde. Meie arvame, et tõele viib lähemale vaid argumenteeritud arutelu – selline, kus üksteist kuulatakse ja arvamuste kaalu ei määra kõvem hääl ega positsioon, vaid loogika ja faktid. Sellist arutelu nimetatakse väitluseks. Väidelda saab nii suuliselt kui kirjalikult ja väitlemisel võib, kuid ei pruugi olla võistlev iseloom.

Sinu meeskonna väärtuste hulgas on olulisel kohal avatus, lahendustele orienteeritus, kriitiline mõtlemine ja tõenduspõhine otsustamine? Need märksõnad on kattuvad suurel määral argumenteeritud suhtlemisoskustega, mida väitluse kaudu on võimalik arendada. Käesolev väitlusturniir kombineerib kõne-, mõtlemis- ja väitlusoskuste omandamist, nende oskuste harjutamist ja Sinu meeskonna väärtuste üle mõtlemist ja arutlemist.


Väitlusturniiril on kaks osa:

  1. Esimesel päeval toimub argumenteeritud mõtlemise- ja eneseväljenduse koolitus kuni 15-liikmelistes gruppides (igal grupil oma koolitaja). Kui sul on rohkem inimesi meeskonnas, kui 15, jagame nad võrdselt koolitajate vahel ära. Kui aega vähe, saab selle osa tõsta lühendatult teise päeva algusesse või vaadata ära enne videokoolitusena
  2. Teisel päeval toimub 3-vooruline väitlusturniir. Ühes väitlusvoorus väitlevad 3-4-liikmelised meeskonnad üksteise vastu. Igas ruumis kohtub 2 meeskonda, keda kuulab ja tagasisidestab SpeakSmart kohtunik.

Koolitus on aktiivse osalemisega ja arutelul põhinev õpe. Koolitus koosneb 2-tunnisest videokoolitusest argumenditeooria kohta ja 6-tunnisest kohtumise vormis argumenteerimisoskuste praktikat. Videokoolituse katab argumenteerimisoskuste teoreetilise osa, mis muidu võtaks suure grupiga kohapeal aega umbes neli tundi. Video vaatamine võimaldab meil alustada kohtumist juba tasemelt, kus kõigil on selge, mis on argumendi mudel ja saab jätkata aktiivse harjutamisega. Koolitus läbitakse võimalikult suurel määral diskussiooni vormis ja harjutuste abil, mille keskmes on alati eelnimetatud väärtused. Koolitus läbitakse nii, et lisaks etteplaneeritud harjutustele saavad osalejad tõstatada teemakohaseid küsimusi, mis võimaldab igal osalejal olla aktiivne ja vastutada selle eest, et ta saaks koolituselt vastuse just ennast huvitavale küsimusele koolituse temaatikas.


Väitlusturniir on 8-tunnine praktiline õppepäev, kus eelmisel päeval õpitud argumenteerimisoskusi kasutatakse suhtlussituatsioonis ja mille oluline osa on kohtuniku tagasiside osalejatele. Väitluste teemadeks on sõnastatud Sinu meeskonnas olulised ja arutluse all olevad teemad, mistõttu on väitlused hea võimalus töötajatel läbi mõelda ja omavahel arutada oma valdkonna põhiküsimused.Praktiliste õppepäevade tulemusena oskavad osalejad:

  • arvestada erinevate mõjuteguritega inimestevahelises suhtlemises;
  • olla tolerantsemad erinevate arvamuste osas, kuna väitlus õpetab nägema ühe otsustuskoha või väärtuste erinevaid pooli;
  • struktureerida oma mõtteid ja eneseväljendust veenvate argumentidega;
  • ära tunda demagoogiat ja ebaausaid võtteid ning neile tähelepanu juhtida;
  • kasutada argumenteeritud sõnumit suhtlussituatsioonis, mida saab oma töökohal rakendada nii suhtluses õpilastega kui ka kolleegidega.


Koolitajatena viivad õppepäeva läbi SpeakSmart tippkoolitajad ning turniiri päevaks lisanduvad pikaajalise professionaalse väitluskogemusega kohtunikud väitluseid analüüsima ja tagasisidestama.

Minimaalne osalejate arv on 10 inimest, maksimaalset piiri ei ole. Kui osalejate grupp on suurem kui 50, vajame ettevalmistusaega vähemalt 3-4 kuud. 

Tagasiside teenusele: 
  • Ettevalmistus oli hea. Meie poolt oli täpne osalejate arvu andmine puudulik. Suudate paindlikult reageerida. Pole kunagi saanud tagasisidet kokkuvõttena omakorda tagasi. Video saatmine teemaga tutvumiseks on väga hea eelhäälestuseks. Kai oskas väga hästi publikut jälgida ja kohandas teemasid. Margot ei saanud seekord kuulata. Igale väitlusrühmale jätkus asjalik treener- kohtunik. Tagasiside, mida anti oli nii personaalne ja üldistav. Hea oli jälgida, kuidas kiiresti võeti kokku mõlema poole argumentidest väitluse peateema. Oskus suunata osalejaid mõtlema suuremale pildile ja kasule, mida teemat lahates peaks silmas pidama, oli muljet avaldav. Mare Räis, Järveküla kooli direktor