Kommenteeri

Ebaefektiivne suhtlus kui ettevõtete komistuskivi

Tõhus kommunikatsioon on tänapäeval iga eduka tiimi ja organisatsiooni nurgakivi. Ometigi näeme oma igapäevatöös, et kommunikatsioonihäired on jätkuvalt levinud probleemiks, põhjustades kulukaid vigu, pikki viivitusi ja keerulisi konflikte.

Võtame näiteks ettevõtte A, kus sisekommunikatsioon on muutunud püsivaks tõhusa töötegemise ja ühtekuuluvustunde takistuseks. Ettevõttes A kaob oluline teave sageli e-kirjade ahelate ja Teamsi sõnumite labürindis. See põhjustab segadust, tähtaegadest mitte kinnipidamist ja viimasel hetkel pingelist ületundide tegemist. Töötajad tunnevad, et juhid ei saa aru, kuidas töö tegemine päriselt käib. Juhid arvavad omakorda, et töötajad ei saa aru ettevõtte eesmärkidest. Selle tulemusena töötavad tiimid justkui eraldatud silotornides, dubleerivad üksteise tööd ega suuda teineteiselt parimaid praktikaid ja uusi oskusi õppida. Õhkkond on pingeline ning tööjõu voolavus suur.

Või võtame näiteks ettevõtte B, kus üldiselt saavad tööülesanded õigel ajal tehtud ning omavaheline suhtlus on sõbralik. Esmapilgul tundub ettevõtte suhtluskultuur hea, kuid siiski võib tihti kohvinurgas pärast koosolekuid kuulda kolleegide nurisemist. Kui tiimiliikmed kurdavad, et loeb ainult ülemuse arvamus või et koosolek oli liiga pikk ja sisutühi, siis on selge, et organisatsiooni suhtluskultuuril on palju arenguruumi. Selline reaalsus takistab organisatsioonil kiirelt ja sujuvalt edasi areneda ning on tegelikkuses läbinisti välditav.

Võti on suhtlusoskustes 🔑

“Sarnaseid muresid kuuleme oma klientidelt tihti,” kommenteeris koolitusfirma SpeakSmart tegevjuht Kerli Kalk. Suures pildis tundub, et kõik peaks justkui toimima, tiim koosneb spetsialistidest, kes on pühendunud ja põhjalikud töötajad, kuid millegipärast ei jõuta tulemuseni. “Lähemalt uurides näeme, et omavahelises suhtluses on lüngad nii info liikumises kui ka selguses, mistõttu levivad pinged ja konfliktid. Seda saab lahendada aga eelkõige inimeste suhtlusoskuste treenimise abil,” selgitas Kalk. Argumentidel põhinev suhtlus annab tiimiliikmetele oskuse oma ideid sõnastada, esitada loogilisi argumente ja pidada konstruktiivset dialoogi. Selle tulemusena tekib töökeskkond, kus jagatakse mõtteid avatult.

Viis võitu argumenteeritud suhtlemisest 🎊

✅ Selged arutelud

Arutelusid aitab selgemaks ja efektiivsemaks muuta argumendi kasutamine, tänu millele on tiimiliikmetel võimalik sõnastada oma mõtteid loogiliselt ja sidusalt. Argumenteeritud suhtlus tagab, et kõik on eesmärkides, ootustes ja tähtaegades ühel meelel. Selle tulemusena tõuseb tööefektiivsus ja -rahulolu ning langeb konfliktide arv.

✅ Konfliktivabad arutelud

Argumenteeritud suhtlemine maandab pingeid, ennetab konflikte ning aitab võtta kolleegide ja koostööpartnerite seisukohtasid ning otsuseid vähem isiklikult. Kui oma seisukohti loogiliselt põhjendada, on arutelu lõpptulem kõigile selgem ning vastuvõetavam, isegi juhul, kui see erineb inimese isiklikust seisukohast.

✅ Kvaliteetsemad otsused

Argumenteerides tõuseb otsuste kvaliteet, sest otsustusprotsessis on nii enda kui teiste ideed põhjalikult läbi mõeldud ja analüüsitud.

✅ Kiiremad otsused

Argumenteeritult suhtlemine toob kaasa olulise ajavõidu, kuna tekib vähem vääriti mõistmisi. Kohe selgelt väljendudes saab suhtluspartner lähteülesande dešifreerimise asemel asuda kiirelt tegutsema.

✅ Püsivam ja rahuolevam tiim

Argumenteeritud organisatsioonis on otsused põhjendatud, nende tegemisel on meeskond kaasatud ning kõigil on selge, milline on ettevõtte juhtimisstrateegia. Organisatsioonis on sel moel tugev ühtekuuluvustunne ja vastastikune austus, mis aitavad vähendada tööjõu voolavust ning tagada pikaajaliselt koos töötava tiimi.


Kuidas luua argumentidel põhinev suhtluskultuur? 🤝

Argumenteeritud suhtlemise koolitus annab tiimile oskuse oma ideid sõnastada ja konstruktiivses dialoogis osaleda. Erinevalt traditsioonilisest suhtluskoolitusest, mis võib keskenduda üksnes pinnapealsetele tehnikatele, süveneb argumentatsiooni koolitus praktilise lähenemisega tiimi murekohtadesse – käsitleme koolitusel osalejate tööalaseid kogemusi ning keerulisi väljakutseid. Nii saavad organisatsioonid julgustada inimesi kriitiliselt hindama enda ja teiste seisukohti, vaidlustama eeldusi ja kaitsma oma seisukohti tõendite ja põhjenduste abil.

Ühine töö tiimisisese kommunikatsiooniga tagab, et neid oskuseid ka päriselt kasutatakse. Julgus üksteist avatult ja hinnanguvabalt kuulata ning oskus oma mõtteid loogiliselt teistele selgitada, loovad keskkonna, kus kerkivad esile parimad ideed, mitte jõulisemate kolleegide sõnad. Selged ja ühiselt läbi arutatud ootused tulemuste, tähtaegade ja meeskonna eesmärkide kohta ei vähenda mitte ainult möödarääkimise võimalust, vaid tagavad ka selle, et kõik on ühel lainel ja töötavad ühise eesmärgi nimel.

SpeakSmart on Eesti juhtiv argumenteeritud suhtlemisoskuste koolitus- ja konsultatsioonifirma, mille missioon on aidata inimestel ja tiimidel efektiivselt suhelda, argumenteeritult mõelda, oma seisukohti väljendada ja otsustada. Ettevõte on kaheksateistkümne tegevusaasta jooksul koolitanud üle 20 000 inimese.

Lisa kommentaar

Email again: